با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

20000 ريال


اسکناس 20000 ريالي منتشر شده در سال 1383 با طرح امام خميني (ره) در رو و ميدان امام اصفهان در پشت اسکناس
تبليغات