با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

50000 ريال


اسکناس 50000 ريالي منتشر شده در سال 1385 با طرح امام خميني (ره) در رو و روز فناوري هسته اي در پشت اسکناس
تبليغات