با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موزه پول

100000 ريال


اسکناس 100000 ريالي منتشر شده در سال 1389 با طرح امام خميني (ره) در رو و آرامگاه سعدي شيرازي در پشت اسکناس
تبليغات