با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

نظام‌هاي پرداخت

آشنايی با نظام‌های پرداخت
معرفی مركز «شتاب»
سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)
پاياپای الكترونيكي (پايا)
سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا)
صفحه : [ 1 ]
تبليغات